ข่าวสาร

1. หากต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร เพื่อป้องกันฝอยระออง จากสารคัดหลั้งอย่างน้ำลาย จากการจาม หรือการพูดคุย  2. ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไม่ออกไปข้างนอกโดยรถโดยสารสาธารณะหากไม่จำเป็น เพื่อลดการพบปะ ใกล้ชิดกับผู้อื่น ควรเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย